เกี่ยวกับเรา

Innovate For Health Care

HiCare ศูนย์ความสูง

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพความสูงของเด็กไทย ด้วยองค์ความรู้ ความชำนาญจากหลักการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการทางกายภาพ รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ โดยเป้าหมายหลักของเราคือ “ความสูง” และระหว่างทางสิ่งที่จะได้รับคือ “สมรรถภาพทางกายดี” ที่จะถูกเสริมสร้างอย่างถูกวิธีอันจะเป็นพื้นฐานของความแข็งแรง และเติบโตต่อไป

การดูแลของ “HiCare” ไม่ใช่เพียงแค่การออกกำลังกาย หรือดูแลด้านกายภาพแบบทั่วไป เราออกแบบเฉพาะบุคคล (Personal training design) เพื่อหาจุด “ที่สุด” ของการหลั่งสาร IGF-1 (โกรทฮอร์โมนด้านความสูงอีกชนิด) ของแต่ละบุคคล และเมื่อร่างกายได้หลั่งสาร IGF-1 ได้อย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพแล้ว “HiCare” เรารู้วิธีอย่างเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือแพทย์ และกายภาพ ในการช่วยด้านการยืดกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการหลั่งสาร IGF-1 ในช่วงเวลาต่อเนื่องนั้นทันที เราออกแบบการออกกำลังกายแบบ “มุ่งเป้า” เพื่อความสูง และการใช้ความรู้ทางการแพทย์ควบคู่กัน ช่วยให้เด็กทุกคน ยังคงได้พัฒนาศักยภาพความสูงในโอกาสที่ยังมีอยู่ให้สูงที่สุด

กิจกรรม ไฮอิมแพค !

Center Advisors

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. มนต์ชัย โชติดาว

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา

การแพทย์แผนจีน

พจ.วรวุทธ  บวรนิมิต


แพทย์แผนจีน

เภสัชและโภชนาการ

รองศาสตราจารย์
ดร. เอกราช เกตวัลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
และเภสัชวิทยา

กายภาพบำบัดและกายวิภาคศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. บงกช ธุระธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์
และกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์
ดร. กนกพร ฉายะบุระกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กายภาพบำบัด

สารจากผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูง ไฮแคร์

“บุคลิกภาพ” เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในชีวิต  ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะมีความรู้สึกดีกับตนเอง มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์   และเป็นที่ยอมรับในสังคม

เพราะ “ความสูง”  เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้มี “บุคลิกภาพ”ที่ดี  คนตัวสูงจึงได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ทั้งในด้านการแข่งขัน เช่น การแข่งขันกีฬา การเรียน หรือแม้แต่การแข่งขันในอาชีพ รวมถึงในปัจจุบัน หลายๆหน่วยงานมีการกำหนดส่วนสูงมาตรฐานเป็นหนึ่งในเกณฑ์การรับสมัครเข้าทำงาน  นั่นเป็นเพราะความสูงมีส่วนช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับพนักงานและองค์กรโดยรวม  สิ่งนี้ถูกตอกย้ำจากผลการวิจัยที่พบว่า  ความสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลงาน การเป็นผู้นำ รวมถึงรายได้ เรามักจะพบว่าคนตัวสูงมักจะทำงานเก่ง มีผลงานโดดเด่น และ มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในองค์กรได้มากกว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงที่สำคัญคือ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ และการทำงานของระบบฮอร์โมนในร่างกาย  ความสูงของคนเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย และจะค่อยๆลดลงและหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ 18-20  ปี   เด็กในช่วงอายุ 8-14  ปี จะเป็นช่วงวัยที่มีอัตราการเพิ่มส่วนสูงมากที่สุด หรือที่เราเรียกว่า Golden Period  ซึ่งเป็นช่วงโอกาสทองในการเพิ่มความสูงได้มากที่สุด

ที่ HiCare Center  ศูนย์ความสูง เราเห็นความสำคัญของ “ความสูง” และเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีโอกาสเพิ่มความสูงได้  หากได้รับการพัฒนาศักยภาพความสูงที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยการนำหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงมาออกแบบโปรแกรมเฉพาะให้กับเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันตามช่วงอายุ และพัฒนาการ  ภายใต้การดูแลของทีมงานผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพความสูง ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ นักกายภาพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการระดับประเทศ  และผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ ที่ทำงานสอดประสานกันเป็นทีม เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสสูงให้กับเด็กทุกคน

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่เด็กทุกคนจะได้รับมากขึ้นไปกว่า “ความสูง” จาก HiCare Center ก็คือการได้รับการส่งเสริมด้านจิตใจ ให้เกิดวินัย ความมุ่งมั่น สามารถเอาชนะใจตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฝึกฝน รวมทั้งการฝึกสมาธิ ไหวพริบ และปฏิภาณ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

ดิฉันเชื่อมั่นและเห็นพลังอันเต็มเปี่ยม ของทีมงาน HiCare Center ทุกคน ที่พร้อมจะดูแล เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เพิ่มความสูงตามที่ต้องการ  และพร้อมที่จะให้คำแนะนำด้วยความเข้าใจในความแตกต่างและเห็นคุณค่าในตัวเด็กทุกคน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่อยากเพิ่มโอกาสสูง  มาเป็นครอบครัว HiCare กันนะคะ

เพ็ญศิริ ปันยารชุน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูง ไฮแคร์

ทีมงานของ HiCare ศูนย์ความสูง

ทีมโค้ชนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของ HiCare ศูนย์ความสูง

ทีมนักกายภาพบำบัดวิชาชีพของ HiCare ศูนย์ความสูง

ทีมพนักงานต้อนรับของ HiCare ศูนย์ความสูง

ทีมที่ปรึกษาด้านความสูงของ HiCare ศูนย์ความสูง

บริษัทในเครือ

The origin

The origin of High Care Center by 360 Care (height potential development center)

The conception of the High Care Center was developed following the success in combining our knowledge and ability. On the nutrition and academic principles to help achieve maximum height potential in children. Who develop their height slower or faces obstacles in their height development. This is achieved based on understanding the differences possessed by every individual.

The team behind High Care Center consists of top nutritionists, researchers, academics, physiotherapists, sports scientists, and our team of specialists in posture adjustment. High Care Center has compiled and collected the knowledge and experience of these experts to help children reach their height potential. Our method of height potential development is integrated with state-of-the-art medical devices and the most modern health technology available.

Our motto

Innovate for Health Care
Innovating the service, scientific and medical instruments for better understanding of the health.

Company’s Values

• Teamwork
• Service-minded
• Responsibility
• Disciplin
• Integrity
• Compassion

Vision

Our goal is to expand our expertise and standard of practice to the national level and become the top five experts in the field of height potential development in Thailand. In the foreseeing future, we aim to reach beyond the border of Thailand and become a leading height potential development centre in mainland Southeast Asia.

Mission

360 Care is committed to conducting business with integrity. Focusing on how we can affect our society and the environment in the most positive way possible. We provide our service with dignity towards each and every one of our customer using knowledge and our best expertise

Business Philosophy

We believe in the intrinsic value of every individual. But we recognise the necessity to be a part of a community and society. In reality, we have to interact with many people. And face with comparison whether it will be realistic for us to achieve or not. Human nature tends to take those words no matter how much truth is in them. We keep grabbing on to them resulting in doubt and resentment toward ourselves.

The issue of coming to terms with differences in appearance has been a problem, children included. The lack of judgement and the pressure they face which leads to bullying within the young is a concern to every parent.

The first step in preventing this problem starts from the home. Every encouragement and guidance helps our children to understand their true value. Each of those words brings them a step away from all the negativity and self-doubt.

When my children was at their lowest. I remember telling them to “reach for higher than just height”. Encouraging them to find their ability, practice, practice and practice every day. And eventually, reaching the heights where their physical limitation does not define the person they are.

“Set your height more than what you see around you, see beyond.” -Anthony Anderson-

At HiCare Center everything we do is based on the philosophy of “By your side because we do understand.”

Company’s Logo

360 – Refers to the 360 degrees of understanding the knowledge and the ability required to operate in the healthcare sector. Every aspect of service we covered using a holistic approach. Care – refers to the attention paid to all the details of our duty.

Our tri-colour emblem refers to

Yellow – Friendliness and Happiness
Green – nature and growth
Blue – Knowledge and trust

Method

Our method uses the knowledge accumulated from the field of sports science, physiology and nutrition based on cooperation between our staff, parents and the children. We know that every child has a “Golden period” for their growth to spurt. The factors including genetics, nutrition, lifestyle and exercise all affect the height development within a child. Therefore we, HiCare Center will stand together with you to help prepare and search for the “Golden period” to come and extract the most potential out of it. While the window of opportunity is still presenting itself.

Behind our team

The beginning of 360 Care started with personnel that were working in the frontline and behind the scenes during the COVID-19 pandemic. The aftermath of the pandemic resulted in the “New Normal” world we are living in. Brought up an opportunity for our team which assembled from various fields of expertise including scientists, medical technicians, researchers and CSR entrepreneurs. To first open a one-of-its-kind “360 CareBOX” COVID-19 testing site. Under the license of “360Care medical Clinic” located inside the Thonglo BTS station. Providing a convenient, fast and safe service that suits the current economic circumstance.

With the accumulating ability, knowledge and experience of the 360 Care team in the field of health care. Combined with an opportunity for the business to expand. Leads to the decision to open the HiCare Height potential development Center. Located in a 400-meter squared property on Rama 4 road (Qiss mall building, Soi Rubia next to kluay nam thai hospital). Equipped with the state the art sports science equipment and physiological machine that support growth. Servicing you from the heart of business, lifestyle, education and expatriate community of Bangkok.

ที่มาของ High Care Center by 360 Care

ศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูงไฮแคร์ โดย 360 แคร์

การริเริ่มสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูงแห่งนี้ เกิดจากประสบการณ์ความสำเร็จในการใช้ความรู้ ความสามารถ หลักวิชาการ และโภชนาการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพความสูงในเด็ก บนพื้นฐานต่อเด็กที่เผชิญหน้ากับปัญหาการเติบโตของร่างกายที่สูงช้า หรือสูงไม่ได้มาตรฐานตามวัย ภายใต้ความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานปัญหาในแต่ละปัจเจกบุคคลที่ต่างกัน
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพความสูงของไฮแคร์ ประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านโภชนาการ นักวิจัย อาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และทีมผู้ชำนาญการการปรับบุคลิกภาพ ได้รวบรวมหลักการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ถูกใช้ในการพัฒนาด้านกระดูก โดยเฉพาะการนำเอาองค์ความรู้ รวมทั้งเครื่องมือทางกายภาพ และวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้เป็นศาสตร์ของการพัฒนาศักยภาพด้านความสูง

นิยามบริษัท

“Innovate For Healthcare”

การคิดค้นการบริการ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เพื่อการใส่ใจที่ดีต่อสุขภาพ

คุณค่า

• การทำงานเป็นทีม 
• การมีจิตใจในการให้บริการ
• ความรับผิดชอบ 
• ความมีวินัย
• ความซื่อสัตย์สุจริต 
• การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความดีงาม และนับถือ 

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูงในเด็กระดับ Top 5 ของประเทศไทย และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับสากล (CLMV) อย่างมีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ พร้อมที่จะขยายองค์ความรู้ และการให้บริการไปทั่วประเทศภายใน 5 ปี

พันธกิจ

360 แคร์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติ และรู้คุณค่า ให้บริการโดยใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญอย่างดีที่สุด

ปรัชญาธุรกิจ

เพราะเชื่อว่า “เราทุกคนมีคุณค่า” แต่มนุษย์เรายังคงเป็นสัตว์สังคม ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย ยังต้องเผชิญกับการเปรียบเทียบ และเปรียบเปรย “ปม” ที่เราเป็นผู้ผูกเอง หรือจะถูกคนในสังคมผูกให้ มักเกิดภาวะของการกระทบกระเทือนต่อจิตใจเพราะเราเอง ก็เคยเผชิญกับ “ปม” เหล่านี้แตกต่างกัน ไม่เกิดขึ้นกับตนเอง ก็เกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะ เมื่อเกิดกับ “ลูก” ของเรา

ดังนั้น เรื่องปัญหา “ความสูง” ที่ไม่ได้มาตรฐาน มักเป็น “ปม” ลำดับต้นๆ ในชีวิตของเด็กๆ ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ที่มีสถิติการถูกล้อเลียน (Bully) มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การแก้ปัญหาจากคนในครอบครัว การให้กำลังใจ การชี้แนะให้เห็นคุณค่าของเนื้อแท้ของตนเอง จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด จากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานหลักของชีวิตมนุษย์เรา ประโยคที่เป็นกำลังใจ และเคยเป็นประโยคที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่ง ที่เคยตกอยู่ในสภาวะการถูกล้อเลียน (Bully) ในเรื่องภาวะความสูงในวัยรุ่น ที่เปลี่ยนให้เด็กคนนี้ เปลี่ยนมุมมองในชีวิต หันกลับมาหาคุณค่า และพิสูจน์ จนเกิดการยอมรับในความสามารถที่เด็กคนนี้ค้นพบ ด้วยกำลังใจ ด้วยการสนับสนุนที่ดีจาก พ่อ-แม่ คือ “จงสูง……..ให้ได้มากกว่า “ความสูง”” ซึ่งคือ นัยยะ ที่สอนให้ลูก ให้ค้นหาความสามารถของตนเอง และเพียรสร้างความสามารถนี้ให้สูง มากกว่าความสูงที่ถูกวัดด้วยมาตราเซนติเมตร ที่ใช้วัดเพียงความสูง จนทำให้คนรอบข้างยอมรับ และมองข้ามในตัวเราที่คุณค่า และความสามารถ เพียงเพราะ “เราทุกคนมีคุณค่า”

“Set your height more than what you see around you, see beyond.” -Anthony Anderson-

ดังนั้น ปรัชญาในการให้บริการต่อลูกค้าของเรา คือ “เคียงข้าง เพราะเข้าใจ” By your side cause we do understand.

ตราสัญลักษณ์ของบริษัท

360 หมายถึง ความรอบรู้ในทุกศาสตร์ที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างชำนาญการ และครอบคลุมองค์ความรู้แบบ 360 องศา

Care หมายถึง ความใส่ใจในทุกรายละเอียดต่องานที่ทำ

สีประจำ 3 สี ได้แก่

สีเหลือง หมายถึง Friendliness and Happiness
สีเขียว หมายถึง Nature and Growth
สีฟ้า หมายถึง Knowledge and Trust

หลักการในการพัฒนาศักยภาพความสูง

เราใช้ศาสตร์องค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพ และหลักโภชนาการ โดยการทำงานบนความร่วมมือของครอบครัว ตัวเด็กเอง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญของทีมไฮแคร์
เพราะเรารู้ว่า เด็กทุกคน จะมี Golden Period สำหรับความสูงของตัวเขา ภายใต้ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความสูงในเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ โรคประจำตัว อาหาร กิจวัตรประจำวัน และการออกกำลังกาย ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อตัวเด็กแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การร่วมกันค้นหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสูงที่เหลืออยู่ในเด็กแต่ละคน ในขณะที่ยังพอมีโอกาสอยู่นั้น จึงเป็นหน้าที่ร่วมกัน ภายใต้แนวทางพัฒนาบนหลักการ และองค์ความรู้ร่วมกันของเรา

เบื้องหลังทีมงาน360 แคร์

เราถือกำเนิดมาจากทีมงานบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้อยู่เบื้องหลัง และทำงานเพื่อคนไทยมาตลอด 3 ปีเต็ม จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ทั่วโลกต่างเผชิญวิกฤตินี้ จึงเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตที่เรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ความตั้งใจของผู้อยู่เบื้องหลังมาสู่เบื้องหน้า ที่ทุกฝ่ายผนึกกำลัง และมองเห็นโอกาส โดยทีมงานประกอบด้วย นักวิทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทีมนักวิจัย ร่วมกับนักธุรกิจเจ้าของรางวัลกิจการเพื่อสังคม สร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ให้บริการจุดตรวจโควิด “Care BOX” ภายใต้ใบอนุญาตของ “360 แคร์คลินิกเวชกรรม” ซึ่งตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ ที่สามารถเข้าถึงง่ายที่สุด สะดวกสบาย และรวดเร็ว อีกทั้งค่าบริการยังสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

จากวันนั้น มาถึงวันนี้ ด้วยความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการชำนาญการในบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น กับศาสตร์ และองค์ความรู้ใหม่ พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการให้บริการด้านการพัฒนาค้นหาศักยภาพด้านความสูง จึงทำให้ ทีม 360 แคร์ ก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูงไฮแคร์” ขึ้นแห่งใหม่ บนถนนพระราม 4 (ซอยรูเบีย ตึกคิสมอลล์ หลังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท) บนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร พร้อมมาตรฐานระดับคลินิก รวมทั้งอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเครื่องมือช่วยด้านการพัฒนาศักยภาพความสูงทางกายภาพ แห่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจ แหล่งชุมชน โรงเรียนนานาชาติ สำนักงานออฟฟิศ และที่อยู่อาศัยชาวต่างชาติ

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save