เกี่ยวกับเรา

Innovate For Health Care

HiCare ศูนย์ความสูง

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพความสูงของเด็กไทย ด้วยองค์ความรู้ ความชำนาญจากหลักการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการทางกายภาพ รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ โดยเป้าหมายหลักของเราคือ “ความสูง” และระหว่างทางสิ่งที่จะได้รับคือ “สมรรถภาพทางกายดี” ที่จะถูกเสริมสร้างอย่างถูกวิธีอันจะเป็นพื้นฐานของความแข็งแรง และเติบโตต่อไป

การดูแลของ “HiCare” ไม่ใช่เพียงแค่การออกกำลังกาย หรือดูแลด้านกายภาพแบบทั่วไป เราออกแบบเฉพาะบุคคล (Personal training design) เพื่อหาจุด “ที่สุด” ของการหลั่งสาร IGF-1 (โกรทฮอร์โมนด้านความสูงอีกชนิด) ของแต่ละบุคคล และเมื่อร่างกายได้หลั่งสาร IGF-1 ได้อย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพแล้ว “HiCare” เรารู้วิธีอย่างเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือแพทย์ และกายภาพ ในการช่วยด้านการยืดกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการหลั่งสาร IGF-1 ในช่วงเวลาต่อเนื่องนั้นทันที เราออกแบบการออกกำลังกายแบบ “มุ่งเป้า” เพื่อความสูง และการใช้ความรู้ทางการแพทย์ควบคู่กัน ช่วยให้เด็กทุกคน ยังคงได้พัฒนาศักยภาพความสูงในโอกาสที่ยังมีอยู่ให้สูงที่สุด

กิจกรรม ไฮอิมแพค !

Center Advisors

กายภาพบำบัด
และกายวิภาคศาสตร์

อ.ดร. บงกช ธุระธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์
และกายภาพบำบัด

เภสัช
และโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

ระบบนำส่งยา
และโภชนเภสัช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพล สิงห์นา

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำส่งยาและโภชนเภสัช

สารจากผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูง ไฮแคร์

“บุคลิกภาพ” เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในชีวิต  ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะมีความรู้สึกดีกับตนเอง มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์   และเป็นที่ยอมรับในสังคม

เพราะ “ความสูง”  เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้มี “บุคลิกภาพ”ที่ดี  คนตัวสูงจึงได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ทั้งในด้านการแข่งขัน เช่น การแข่งขันกีฬา การเรียน หรือแม้แต่การแข่งขันในอาชีพ รวมถึงในปัจจุบัน หลายๆหน่วยงานมีการกำหนดส่วนสูงมาตรฐานเป็นหนึ่งในเกณฑ์การรับสมัครเข้าทำงาน  นั่นเป็นเพราะความสูงมีส่วนช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับพนักงานและองค์กรโดยรวม  สิ่งนี้ถูกตอกย้ำจากผลการวิจัยที่พบว่า  ความสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลงาน การเป็นผู้นำ รวมถึงรายได้ เรามักจะพบว่าคนตัวสูงมักจะทำงานเก่ง มีผลงานโดดเด่น และ มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในองค์กรได้มากกว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงที่สำคัญคือ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ และการทำงานของระบบฮอร์โมนในร่างกาย  ความสูงของคนเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย และจะค่อยๆลดลงและหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ 18-20  ปี   เด็กในช่วงอายุ 8-14  ปี จะเป็นช่วงวัยที่มีอัตราการเพิ่มส่วนสูงมากที่สุด หรือที่เราเรียกว่า Golden Period  ซึ่งเป็นช่วงโอกาสทองในการเพิ่มความสูงได้มากที่สุด

ที่ HiCare Center  ศูนย์ความสูง เราเห็นความสำคัญของ “ความสูง” และเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีโอกาสเพิ่มความสูงได้  หากได้รับการพัฒนาศักยภาพความสูงที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยการนำหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงมาออกแบบโปรแกรมเฉพาะให้กับเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันตามช่วงอายุ และพัฒนาการ  ภายใต้การดูแลของทีมงานผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพความสูง ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ นักกายภาพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการระดับประเทศ  และผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ ที่ทำงานสอดประสานกันเป็นทีม เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสสูงให้กับเด็กทุกคน

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่เด็กทุกคนจะได้รับมากขึ้นไปกว่า “ความสูง” จาก HiCare Center ก็คือการได้รับการส่งเสริมด้านจิตใจ ให้เกิดวินัย ความมุ่งมั่น สามารถเอาชนะใจตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฝึกฝน รวมทั้งการฝึกสมาธิ ไหวพริบ และปฏิภาณ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

ดิฉันเชื่อมั่นและเห็นพลังอันเต็มเปี่ยม ของทีมงาน HiCare Center ทุกคน ที่พร้อมจะดูแล เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เพิ่มความสูงตามที่ต้องการ  และพร้อมที่จะให้คำแนะนำด้วยความเข้าใจในความแตกต่างและเห็นคุณค่าในตัวเด็กทุกคน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่อยากเพิ่มโอกาสสูง  มาเป็นครอบครัว HiCare กันนะคะ

เพ็ญศิริ ปันยารชุน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูง ไฮแคร์

บริษัทในเครือ