กระทรวงสาธารณสุขจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กชุดใหม่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 ขวบ ถึง 19 ปี โดยมีเป้าหมาย ในปี 2569 ความสูงเฉลี่ยของคนไทย อายุ 19 ปี ผู้ชายต้องสูง 175 เซนติเมตร ผู้หญิง 162 เซนติเมตร เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลสำรวจของเด็กไทยยุคใหม่ ที่พบว่ามีความสูงเพิ่มขึ้น

โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กไทยมีการเจริญเติบโตดีขึ้น จากผลการสำรวจปี 2560 เด็กผู้ชายสูงเฉลี่ย 170 เซนติเมตร และผู้หญิงสูง 157 เซนติเมตร จึงมีการปรับเป้าความสูงขึ้น และยังปรับเป้าหมายต่อเนื่องให้อีก 15 ปีข้างหน้า คือ ปี 2579 ผู้ชายไทยต้องสูงเฉลี่ย 180 เซนติเมตร ผู้หญิง 170 เซนติเมตร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

ด้านกรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้สำรวจข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอว ของเด็กอายุ 4 ขวบ 6 เดือน ถึงอายุ 19 ปี จำนวน 46,587 คน ระหว่างปี 2558 – 2562 พบปัญหาเด็กอ้วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตได้ รวมถึงแนวโน้มเด็กเตี้ยก็เพิ่มขึ้น จากการขาดสารอาหารเรื้อรัง หรือป่วยบ่อย ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพ

 

Source: https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/guide-using-the-growth-criteria-for-children-ages6_19/

Relate Articles

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save